Informacija apie Tauragės aps. VPK administracinius padalinius

TAURAGĖS APSKRITIES VYRIAUSIOJO POLICIJOS KOMISARIATO

VALDYMO ORGANIZAVIMO SKYRIAUS NUOSTATAI

Tauragės apskrities vyriausiojo policijos komisariato (toliau – Tauragės aps. VPK) Valdymo organizavimo skyrius (toliau – Skyrius) yra Tauragės aps. VPK struktūrinis padalinys, pavaldus Tauragės aps. VPK viršininko pavaduotojui, atsakingam už policijos įstaigos veiklos organizavimą ir išteklių valdymą.

Skyriaus paskirtis – padėti Tauragės aps. VPK vadovybei planuoti, organizuoti, kontroliuoti, analizuoti ir tobulinti Tauragės aps. VPK veiklą.

Skyrius, vykdydamas savo veiklą, vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, Europos Sąjungos teisės aktais, Lietuvos Respublikos policijos įstatymu, Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statutu, Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymu, kitais Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro, Lietuvos policijos generalinio komisaro, Tauragės aps. VPK viršininko įsakymais, nurodymais, kitais teisės aktais ir šiais nuostatais.

Skyriaus nuostatus, vidaus struktūrą ir pareigybių aprašymus tvirtina Tauragės aps. VPK viršininkas.

Skyrius turi savo blanką su pavadinimu „Tauragės apskrities vyriausiojo policijos komisariato Valdymo organizavimo skyrius“.

Skyriaus adresas: Gedimino g. 17, Tauragė.

TAURAGĖS APSKRITIES VYRIAUSIOJO POLICIJOS KOMISARIATO

APTARNAVIMO SKYRIAUS NUOSTATAI

Tauragės apskrities vyriausiojo policijos komisariato (toliau – Tauragės aps. VPK) Aptarnavimo skyrius (toliau – Skyrius) yra Tauragės aps. VPK struktūrinis padalinys, pavaldus Tauragės aps. VPK viršininko pavaduotojui, atsakingam už administravimą ir išteklių valdymą.

Skyriaus paskirtis – sudaryti saugias ir tinkamas darbo sąlygas darbuotojams, aprūpinti darbo priemonėmis, užtikrinti prekių, paslaugų, darbų įsigijimą ir vykdymo kontrolę pagal Skyriaus kompetenciją, taip pat administruoti materialines vertybes, konfiskuotą turtą, turtą, į kurį nuosavybės teisės laikinai apribotos, ir daiktinius įrodymus.

Skyrius savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, Europos Sąjungos teisės aktais, Lietuvos Respublikos policijos įstatymu, Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statutu, Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymu, kitais Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro, Lietuvos policijos generalinio komisaro, Tauragės aps. VPK viršininko įsakymais, nurodymais, kitais teisės aktais ir šiais nuostatais.

Skyriaus nuostatus, struktūrą ir pareigybių aprašymus tvirtina Tauragės aps. VPK viršininkas.

Skyrius turi savo blanką su pavadinimu „Tauragės apskrities vyriausiojo policijos komisariato Aptarnavimo skyrius“.

Skyriaus adresas: Gedimino g. 17, Tauragė.

Atnaujinimo data: 2023-11-21