PATVIRTINTA

Lietuvos policijos generalinio komisaro

2021 m. d. įsakymu Nr.

TAURAGĖS APSKRITIES VYRIAUSIOJO POLICIJOS KOMISARIATO NUOSTATAI

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Tauragės apskrities vyriausiasis policijos komisariatas (toliau – vyriausiasis policijos komisariatas) yra teritorinė policijos įstaiga, įgyvendinanti policijos uždavinius ir vykdanti jai pavestas funkcijas Tauragės apskrities Tauragės rajono, Pagėgių, Šilalės rajono savivaldybių ir Klaipėdos apskrities Šilutės rajono savivaldybės teritorijose.

2. Vyriausiasis policijos komisariatas savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos policijos ir kitais įstatymais, nacionaliniais bei tarptautiniais teisės aktais ir šiais nuostatais.

3. Vyriausiąjį policijos komisariatą steigia, reorganizuoja ar likviduoja policijos generalinis komisaras įstatymų nustatyta tvarka ir pagrindais.

4. Vyriausiasis policijos komisariatas yra atskaitingas policijos generaliniam komisarui.

5. Vyriausiasis policijos komisariatas – juridinis asmuo, turintis biudžetinės įstaigos identifikavimo kodą, sąskaitas banke, antspaudą su Lietuvos Respublikos herbu ir savo pavadinimu „Tauragės apskrities vyriausiasis policijos komisariatas“.

6. Vyriausiasis policijos komisariatas finansuojamas iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto.

7. Vyriausiasis policijos komisariatas gali gauti paramą, turėti nebiudžetinių lėšų. Šios lėšos įgyjamos ir naudojamos teisės aktų nustatyta tvarka.

8. Vyriausiojo policijos komisariato adresas: Gedimino g. 17, LT-72237 Tauragė.

II SKYRIUS

TIKSLAI

9. Pagrindiniai vyriausiojo policijos komisariato tikslai:

9.1. žmogaus teisių ir laisvių apsauga;

9.2. asmens, visuomenės saugumo ir viešosios tvarkos užtikrinimas;

9.3. neatidėliotinos pagalbos teikimas asmenims, kai ji būtina dėl jų fizinio ar psichinio bejėgiškumo, taip pat asmenims, nukentėjusiems nuo nusikalstamų veikų, administracinių nusižengimų, ekstremaliųjų situacijų ar panašių veiksnių;

9.4. nusikalstamų veikų ir administracinių nusižengimų prevencija;

9.5. nusikalstamų veikų ir administracinių nusižengimų atskleidimas ir tyrimas;

9.6. eismo automobilių keliais priežiūra.

III SKYRIUS

FUNKCIJOS

10. Žmogaus teisių ir laisvių apsaugos srityje:

10.1. pagal kompetenciją saugo žmogaus teises nuo bet kokių grasinimų, įskaitant grasinimus asmenų tarpusavio santykiuose;

10.2. imasi tinkamų veiksmų, jei gyvybei ir fizinei neliečiamybei gresia įtikinamas pavojus;

10.3. informuoja sulaikytąjį apie arešto priežastis ir jam pareikštus kaltinimus;

10.4. greitai ir nešališkai tiria tariamus žmogaus teisių pažeidimus;

10.5. kontroliuoja, kaip pareigūnai laikosi darbo pareigų, Moterų ir vyrų lygių galimybių įstatymo, Lietuvos policijos darbuotojų etikos kodekso nuostatų;

10.6. gina teisėtus policijos pareigūnų ir kitų darbuotojų interesus, jų pilietines ir žmogaus teises.

11. Nusikalstamų veikų ir administracinių nusižengimų prevencijos srityje:

11.1. rengia ir įgyvendina regionines ir vietines, o pagal kompetenciją ir tarptautines nusikalstamų veikų, administracinių nusižengimų, narkomanijos prevencijos programas, planus ir priemones, užkardančias nusikalstamas veikas ir administracinius nusižengimus;

11.2. analizuoja ir atskleidžia padarytų nusikalstamų veikų ir administracinių nusižengimų priežastis bei sąlygas ir imasi teisės aktų numatytų priemonių joms pašalinti;

11.3. tvarko kriminalistines įskaitas;

11.4. taiko administracinio poveikio ir kitokias prevencines priemones;

11.5. organizuoja policijos pajėgų operatyvų reagavimą į gaunamą informaciją apie nusikalstamas veikas ir administracinius nusižengimus.

12. Nusikalstamų veikų ir administracinių nusižengimų atskleidimo ir tyrimo srityje:

12.1. teisės aktų nustatyta tvarka registruoja ir nagrinėja pareiškimus ir pranešimus apie rengiamas, daromas ar padarytas nusikalstamas veikas bei administracinius nusižengimus;

12.2. atlieka pasislėpusių įtariamųjų, kaltinamųjų, nuteistųjų, be žinios dingusių asmenų ir pasišalinusių iš sveikatos priežiūros įstaigų asmenų, kuriems teismas taikė priverčiamąsias medicinos priemones, kitų asmenų paiešką, nustato asmens tapatybę, taip pat rastų neatpažintų lavonų asmens tapatybę;

12.3. atlieka įvykio vietos apžiūras;

12.4. pagal kompetenciją atlieka tyrimus, kitus ikiteisminio tyrimo veiksmus ir teikia specialistų išvadas;

12.5. įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka vykdo kriminalinę žvalgybą;

12.6. teisės aktų nustatyta tvarka atlieka ikiteisminį tyrimą baudžiamosiose bylose;

12.7. pagal kompetenciją įgyvendina Europos Sąjungos ir tarptautinių teisės aktų nuostatas, dalyvauja Europos Sąjungos institucijų, įstaigų, tarnybų, agentūrų ir tarptautinių organizacijų veikloje;

12.8. Baudžiamojo proceso kodekso numatytais atvejais vykdo ikiteisminio tyrimo pareigūno, prokuroro, teisėjo ar teismo pavedimus baudžiamosiose bylose;

12.9. teikia Policijos departamentui prie Vidaus reikalų ministerijos (toliau – Policijos departamentas) ir kitoms policijos įstaigoms informaciją apie užregistruotas ir atskleistas nusikalstamas veikas;

12.10. teisės aktų nustatyta tvarka administruoja paimtus, areštuotus, konfiskuotus daiktus ir daiktinius įrodymus.

13. Asmens, visuomenės saugumo ir viešosios tvarkos užtikrinimo srityje:

13.1. užtikrina viešąją tvarką;

13.2. užtikrina teisės aktų arba sutarčių ir (ar) susitarimų pagrindais vykdomą objektų apsaugą;

13.3. įgyvendina įstatymais ir kitais teisės aktais patvirtintas programas dėl kovos su nusikalstamomis veikomis, girtavimu, narkotikų vartojimu, prostitucija, kitais antivisuomeniniais reiškiniais;

13.4. prižiūri, kad būtų laikomasi nustatytos tvarkos įgyjant, laikant, saugant, perduodant šaunamuosius ginklus, šaudmenis, sprogstamąsias medžiagas, civilines pirotechnikos priemones ir kitus policijai priskirtus kontroliuoti daiktus;

13.5. vykdo administracinių nusižengimų bylų teiseną;

13.6. teisės aktų nustatyta tvarka organizuoja ir vykdo asmenų konvojavimą;

13.7. pagal kompetenciją atlieka Rusijos Federacijos piliečių vykimo iš Rusijos Federacijos teritorijos į Rusijos Federacijos Kaliningrado sritį ir atgal per Lietuvos Respublikos teritoriją kontrolę;

13.8. vykdydamas tarptautinius įsipareigojimus ir kitais teisės aktų nustatytais atvejais, siunčia policijos pareigūnus į užsienio valstybes atstovauti policijos interesams, stiprinti tarptautinio policijos bendradarbiavimo bei atlikti kitų veiksmų;

13.9. vykdydamas tarptautinius įsipareigojimus, susijusius su policijos veikla, priima į prižiūrimą teritoriją vykdyti tam tikrų funkcijų atsiųstus kitų valstybių kompetentingus pareigūnus;

13.10. teisės aktų nustatyta tvarka bendradarbiauja su valstybės ar savivaldybių institucijomis, įstaigomis, asociacijomis, kitais asmenimis kuriant ir įgyvendinant nusikalstamų veikų kontrolės, prevencijos programas bei kitaip įtraukiant juos į viešosios tvarkos užtikrinimo veiklą. Ypatingą dėmesį skiria bendradarbiavimui su visuomene, gyventojų bendruomenėmis, siekia, kad visuomenės nariai dalyvautų užtikrinant asmens bei visuomenės saugumą, viešąją tvarką;

13.11. organizuoja policijos rėmėjų, jaunųjų policijos rėmėjų veiklą.

14. Socialinės pagalbos srityje:

14.1. teikia neatidėliotiną pagalbą asmenims, nukentėjusiems nuo teisės pažeidimų, ir tiems, kurių būklė bejėgiška;

14.2. užtikrina sulaikytų ir pristatytų į policiją asmenų apsaugą, imasi priemonių nedelsiant suteikti jiems būtiną medicininę pagalbą;

14.3. informuoja valstybės ir savivaldybės institucijas, visuomenines organizacijas, asmenis apie katastrofas, avarijas ir kitas ypatingas situacijas, kurios kelia pavojų žmonių ir nuosavybės saugumui;

14.4. teikia pagalbą stichinių nelaimių ir kitų ypatingų atvejų metu gelbstint žmones ir turtą, imasi priemonių žmonių saugumui užtikrinti;

14.5. saugo rastus ir perduotus į policiją dokumentus, daiktus, vertybes bei kitokį turtą ir imasi priemonių, kad jie būtų grąžinti teisėtiems savininkams ar valdytojams;

14.6. užtikrina asmenų, suteikusių pagalbą nusikalstamą veiką tiriančioms teisėsaugos institucijoms, ar jų artimųjų apsaugą, jei iškyla pavojus jų gyvybei, sveikatai, saugumui ar turtui;

14.7. nustatyta tvarka priima asmenis ir teikia jiems informaciją.

15. Eismo automobilių keliais priežiūros srityje:

15.1. planuoja, organizuoja ir įgyvendina eismo priežiūros veiklą prižiūrimoje teritorijoje;

15.2. prižiūri, kaip eismo dalyviai laikosi Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatymo nuostatų ir kituose teisės aktuose nustatytos eismo tvarkos, organizuoja ir vykdo policines priemones užtikrinant eismo automobilių keliais saugumą;

15.3. nustato ir tiria Kelių eismo taisyklių (toliau – KET) pažeidimus, atlieka ikiteisminį tyrimą dėl nusikalstamų veikų, susijusių su eismo saugumu, vykdo administracinę teiseną dėl policijos kompetencijai priskirtų administracinių nusižengimų transporto srityje, taiko įstatymuose ir kituose teisės aktuose numatytas poveikio priemones;

15.4. valstybinės ir vietinės reikšmės keliuose prižiūrimoje teritorijoje derina techninių eismo reguliavimo priemonių įrengimo projektus, dalyvauja valstybinėse komisijose priimant eksploatuoti naujus ir rekonstruotus kelius, gatves, kitus su saugiu eismu susijusius objektus. Dalyvauja savivaldybės saugaus eismo komisijos veikloje, suinteresuotoms institucijoms teikia pasiūlymus eismo organizavimo bei kitais eismo saugumo užtikrinimo klausimais;

15.5. pagal kompetenciją tvarko, kaupia, apibendrina ir analizuoja duomenis apie eismo įvykius ir KET pažeidimus prižiūrimoje teritorijoje;

15.6. esant būtinumui, lydi šalies vadovus, oficialius svečius ir oficialias delegacijas;

15.7. prižiūrimoje teritorijoje lydi transporto priemones, kuriomis vežami žmonės, specialūs, sunkiasvoriai, didžiagabaričiai, pavojingi ar kitokie kroviniai, sportinių varžybų, masinių ar kitokių renginių dalyviai;

15.8. vykdo prevencinę ir švietėjišką veiklą eismo saugumo klausimais;

15.9. išduoda teisės aktais nustatytus leidimus transporto priemonėms ir asmenims;

15.10. vykdo kitas teisės aktuose policijai pavestas funkcijas eismo saugumo užtikrinimo srityje.

16. Kitos vyriausiojo policijos komisariato vykdomos funkcijos:

16.1. dalyvauja rengiant apskričių vyriausiųjų policijos komisariatų metinio veiklos plano projektą, dalyvauja rengiant vyriausiojo policijos komisariato biudžeto projektą (biudžetą);

16.2. teisės aktų nustatyta tvarka teikia ataskaitas pagal apskričių vyriausiųjų policijos komisariatų metinį veiklos planą;

16.3. teikia siūlymus ir pastabas rengiant Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos strateginio veiklos plano projektą;

16.4. pagal policijos generalinio komisaro nustatytą tvarką bendradarbiauja su užsienio valstybių policijos įstaigomis ir kitomis teisėsaugos institucijomis;

16.5. organizuoja vyriausiojo policijos komisariato žmogiškųjų išteklių valdymą;

16.6. atlieka vyriausiojo policijos komisariato pareigūnų ir kitų darbuotojų korupcijos ir kitų neteisėtų veikų prevenciją;

16.7. bendradarbiauja su viešosios informacijos platintojais ir rengėjais įstatymų ir (ar) kitų teisės aktų nustatyta tvarka, kaupia ir analizuoja žiniasklaidoje paskelbtą informaciją apie vyriausiojo policijos komisariato veiklą, organizuoja viešųjų ryšių veiklą prižiūrimoje teritorijoje;

16.8. pagal kompetenciją sprendžia ūkinės ir finansinės veiklos klausimus, teisės aktų nustatyta tvarka ir policijos generalinio komisaro nustatyta apimtimi vykdo viešuosius pirkimus, sudaro darbuotojams tinkamas darbo ir poilsio sąlygas, organizuoja policijos pareigūnų ir kitų darbuotojų socialinių garantijų įgyvendinimą;

16.9. pagal suteiktus įgaliojimus vykdo civilinės saugos priemones;

16.10. pagal kompetenciją tvarko, naudojasi registrų ir informacinių sistemų duomenimis;

16.11. tobulina struktūrinių padalinių valdymą, savo veikloje diegia naujausius mokslo ir technikos laimėjimus;

16.12. įgyvendina įslaptintos informacijos apsaugą ir kontrolę bei dokumentų valdymą vyriausiajame policijos komisariate;

16.13. įgyvendina asmenų skundų, prašymų, pasiūlymų nagrinėjimą, imasi priemonių nustatytiems trūkumams pašalinti;

16.14. įstatymų nustatyta tvarka vykdo teismų nuosprendžius, sprendimus, nutarimus ir nutartis;

16.15. kontroliuoja, kaip fiziniai ir juridiniai asmenys, asmenys be pilietybės ir užsienio piliečiai vykdo Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus;

16.16. teisės aktų nustatyta tvarka išduoda leidimus fiziniams ir juridiniams asmenims;

16.17. vykdo kitas teisės aktais pavestas funkcijas.

IV SKYRIUS

TEISĖS

17. Vyriausiasis policijos komisariatas, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, turi teisę:

17.1. įstatymų nustatyta tvarka gauti informaciją, dokumentus iš fizinių ir juridinių asmenų, taip pat iš organizacijų, neturinčių juridinio asmens statuso, iš šių organizacijų ir juridinių asmenų padalinių;

17.2. gauti iš valstybės institucijų, įmonių, įstaigų bei organizacijų informaciją ir pasiūlymus policijos kompetencijai priskirtais klausimais;

17.3. vyriausiojo policijos komisariato sprendžiamoms problemoms nagrinėti, suderinęs su jų vadovais, pasitelkti valstybės institucijų, kitų įstaigų, įmonių ir organizacijų atstovus bei specialistus, sudaryti visuomenines tarybas, bendras komisijas (darbo grupes) teisės aktų projektams rengti ir dalyvauti jų darbe;

17.4. teisės aktų nustatyta tvarka sudaryti sandorius su Lietuvos Respublikos ir užsienio valstybių fiziniais ir juridiniais asmenimis;

17.5. teikti siūlymus policijos generaliniam komisarui steigti savivaldybių teritorijų dalims prižiūrėti reikalingus policijos komisariatus;

17.6. teisės aktų nustatyta tvarka gauti paramą iš fizinių ir juridinių asmenų;

17.7. teikti Policijos departamentui, policijos profesinio mokymo ir kitoms policijos įstaigoms siūlymus spręsti kylančias problemas, tobulinti darbą vyriausiajame policijos komisariate;

17.8. naudotis kitomis įstatymų ir kitų teisės aktų suteiktomis teisėmis.

V SKYRIUS

VEIKLOS ORGANIZAVIMAS

18. Vyriausiojo policijos komisariato vidaus struktūrą ir pareigybių sąrašus tvirtina policijos generalinis komisaras.

19. Vyriausiajam policijos komisariatui vadovauja viršininkas, kurį nustatyta tvarka skiria ir atleidžia policijos generalinis komisaras.

20. Viršininkas turi pavaduotojus, kuriuos, policijos generaliniam komisarui pritarus, skiria ir atleidžia vyriausiojo policijos komisariato viršininkas.

21. Laikinai nesant viršininko, jo pareigas eina vienas iš jo pavaduotojų.

22. Viršininkas tiesiogiai pavaldus ir atskaitingas policijos generaliniam komisarui, o atskirais klausimais pagal kompetenciją – ir policijos generalinio komisaro pavaduotojams.

23. Vyriausiojo policijos komisariato viršininkas:

23.1. asmeniškai atsako už vyriausiajam policijos komisariatui pavestų uždavinių ir funkcijų vykdymą, atsižvelgdamas į vidaus kontrolės tikslą, veiklos riziką, vidaus kontrolės pastovumą bei jos atlikimo sąnaudas, apskaitos ir informacinę sistemas, turto apsaugos būklę ir kitus vidaus kontrolės kriterijus, nustato vidaus kontrolės procedūras vyriausiajame policijos komisariate;

23.2. įgyvendindamas Lietuvos Respublikos įstatymus, Prezidento dekretus, Vyriausybės nutarimus, Ministro Pirmininko potvarkius ir patvirtintas programas, vidaus reikalų ministro, policijos generalinio komisaro įsakymus ir nurodymus, planuoja, organizuoja, kontroliuoja ir atsako už vyriausiojo policijos komisariato veiklą;

23.3. užtikrina, kad vyriausiojo policijos komisariato veikloje būtų laikomasi teisės aktų reikalavimų;

23.4. planuoja, organizuoja ir vykdo vyriausiojo policijos komisariato veiklą pagal kiekvienais metais policijos generalinio komisaro įsakymu tvirtinamą apskričių vyriausiųjų policijos komisariatų metinį veiklos planą. Tvirtina vyriausiojo policijos komisariato struktūrinių padalinių veiklos priemonių ir specialiųjų priemonių (tipinius, situacinius) planus;

23.5. policijos generalinio komisaro nustatyta tvarka teikia apskričių vyriausiųjų policijos komisariatų metinio veiklos plano vykdymo ataskaitas, pagal kompetenciją užtikrina Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos strateginiame veiklos plane numatytų prioritetų, strateginių tikslų ir priemonių įgyvendinimą;

23.6. dalyvauja rengiant vyriausiojo policijos komisariato biudžeto projektą (biudžetą), atsako už paskirtų asignavimų naudojimo teisėtumą, ekonomiškumą, veiksmingumą ir rezultatyvumą;

23.7. dalyvauja rengiant vyriausiojo policijos komisariato biudžeto programos sąmatą;

23.8. organizuoja, kontroliuoja ir atsako už struktūrinių padalinių materialinį ir techninį aprūpinimą, materialinių vertybių apskaitą, saugojimą ir naudojimą;

23.9. organizuoja, kontroliuoja ir atsako už vyriausiojo policijos komisariato žmogiškųjų išteklių valdymą;

23.10. teisės aktų nustatyta tvarka skiria ir atleidžia iš pareigų vyriausiojo policijos komisariato pareigūnus ir kitus darbuotojus;

23.11. vadovaudamasis teisės aktais, neviršydamas vyriausiajam policijos komisariatui nustatyto darbo užmokesčio fondo, nustato pareigūnų ir kitų darbuotojų pareiginę algą, nustato pareigūnams ir kitiems darbuotojams priemokas;

23.12. teisės aktų nustatyta tvarka apdovanoja ir skatina pareigūnus bei kitus darbuotojus, skiria tarnybines nuobaudas;

23.13. vykdo teisėtumo pažeidimų pavaldiems pareigūnams atliekant tarnybos funkcijas kontrolės ir prevencijos priemones, paveda atlikti tarnybinius patikrinimus dėl informacijos patikrinimo apie policijos pareigūnų ar tarnautojų padarytas neteisėtas veikas;

23.14. organizuoja ir vadovauja operatyviniams pasitarimams, išklauso vyriausiojo policijos komisariato padalinių vadovus, analizuoja kriminogeninę situaciją prižiūrimoje teritorijoje, teikia pasiūlymus Policijos departamentui dėl jos gerinimo;

23.15. koordinuoja apskrities vyriausiojo policijos komisariato bendradarbiavimą su prokuratūromis, teismais, kriminalinės žvalgybos subjektais;

23.16. organizuoja bendradarbiavimą su Kalėjimų departamento prie Teisingumo ministerijos padaliniais, Lietuvos šaulių sąjunga ir kitomis valstybinėmis, visuomeninėmis organizacijomis užtikrinant gyventojų saugumą, atskleidžiant ir tiriant nusikalstamas veikas;

23.17. diegia pažangias darbo organizavimo ir valdymo formas, mokslo ir technikos laimėjimus;

23.18. teisės aktų nustatyta tvarka leidžia įsakymus, nurodymus, skiria įpareigojimus ir tikrina, kaip jie vykdomi;

23.19. tvirtina struktūrinių padalinių pareigūnų ir kitų darbuotojų pareigybių aprašymus, struktūrinių padalinių nuostatus;

23.20. organizuoja apskrities vyriausiojo policijos komisariato ir jo struktūrinių padalinių tarptautinį bendradarbiavimą, bendravimą su gyventojais, vietos savivaldos institucijomis, visuomeninėmis organizacijomis ir žiniasklaida;

23.21. užtikrina policijos viešųjų ryšių įgyvendinimą prižiūrimoje teritorijoje, vykdo viešosios informacijos vadybą;

23.22. priima suinteresuotus asmenis, kontroliuoja pareiškimų, prašymų ir skundų nagrinėjimą teisės aktų nustatyta tvarka;

23.23. pagal kompetenciją pasirašo sutartis su fiziniais ir juridiniais asmenimis;

23.24. atsako už įslaptintos informacijos apsaugos užtikrinimą ir dokumentų valdymo įgyvendinimą vyriausiajame policijos komisariate;

23.25. dalyvauja Policijos departamento operatyviniuose pasitarimuose;

23.26. atstovauja vyriausiajam policijos komisariatui operatyviniuose, tarpžinybiniuose pasitarimuose, kituose renginiuose;

23.27. vykdo policijos generalinio komisaro ir policijos generalinio komisaro pavaduotojų pavedimus, naudojasi kitomis jam suteiktomis teisėmis.

VI SKYRIUS

VEIKLOS KONTROLĖ

24. Vyriausiojo policijos komisariato veiklą pagal kompetenciją kontroliuoja ir prižiūri Policijos departamentas, prokuratūra ir kitos valstybės institucijos, įstatymų ir kitų teisės aktų įgaliotos vykdyti policijos įstaigų veiklos kontrolę ir priežiūrą. Vyriausiojo policijos komisariato veiklos valstybinį auditą atlieka Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė, o vidaus auditą – Policijos departamento vidaus audito padalinys.

Atnaujinimo data: 2023-11-21