Paskelbta atranka į Tauragės aps. VPK Pagėgių PK viršininko pareigas

Data

2018 07 05

Įvertinimas
0
paskelbta atranka1.png

TAURAGĖS APSKRITIES VYRIAUSIOJO POLICIJOS KOMISARIATO

S K E L B I M A S

 

Tauragės apskrities vyriausiasis policijos komisariatas (toliau – Tauragės aps. VPK) skelbia atranką į laisvas statutinio valstybės tarnautojo pareigas.

 

Tauragės apskrities vyriausiojo policijos komisariato Pagėgių policijos komisariato viršininko (1 pareigybė), pareigybės grupė – 6.

 

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

 

Tauragės apskrities vyriausiojo policijos komisariato Pagėgių policijos komisariato (toliau –Policijos komisariatas) viršininkas yra statutinis valstybės tarnautojas.

2. Pareigybės grupė – 6.

 

II. PASKIRTIS

 

3. Pareigybė reikalinga Policijos komisariato veiklai organizuoti, užtikrinant viešąją tvarką, visuomenės saugumą ir kitų policijos uždavinių bei funkcijų įgyvendinimą, vykdant nusikalstamų veikų ir kitų teisės pažeidimų prevenciją bei tyrimą, žmogaus teisių ir laisvių apsaugą bei kitas Policijos komisariato kompetencijai priskirtas funkcijas.

 

III. VEIKLOS SRITIS

 

4. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialiojoje veiklos srityje – viešojo saugumo užtikrinimas.

 

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

 

5. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

5.1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities teisės krypties išsilavinimą;

5.2. turėti ne mažesnį kaip 5 metų vidaus tarnybos stažą ir ne mažesnę kaip 3 metų vadovavimo teisėsaugos institucijose patirtį;

5.3 turėti organizacinių, planavimo, koordinavimo, informacijos apibendrinimo, analitinio vertinimo ir prognozavimo gebėjimų;

5.4. būti susipažinusiam su Europos Sąjungos teisės aktais, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais policijos veiklą, viešąjį administravimą ir valstybės tarnybą;

5.5. mokėti anglų arba vokiečių, arba prancūzų kalbą pradedančiojo vartotojo lygmens A2 lygiu;

5.6. mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Office arba LibreOffice programiniu paketu;

5.7. atitikti trečiąjį fizinio pasirengimo bei papildomų reikalavimų, susijusių su fiziniais ir praktiniais gebėjimais, lygį;

5.8. atitikti Sveikatos būklės reikalavimų asmenims, pretenduojantiems į vidaus ar kitą statutinę tarnybą, mokytis vidaus reikalų profesinio mokymo įstaigos įvadinio mokymo kursuose ar statutinės įstaigos vadovo siuntimu kitoje švietimo įstaigoje, pareigūnams ir pareigūnams, įtrauktiems į Vidaus reikalų ministerijos kadrų rezervą, buvusiems pareigūnams, grąžinamiems į tarnybą ar siekiantiems atkurti statutinio valstybės tarnautojo statusą, kursantams, sąvade, patvirtintame Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. spalio 21 d. įsakymu Nr. 1V-380/V-618, nustatytus reikalavimus (III skiltis);

5.9. atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Slaptai“.

 

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

 

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, atlieka šias funkcijas:

6.1. atsako už Policijos komisariatui pavestų nustatytų veiklos tikslų pasiekimą, funkcijų vykdymą ir veiklos organizavimą;

6.2. teikia Tauragės apskrities vyriausiojo policijos komisariato (toliau – Tauragės aps. VPK) viršininkui pasiūlymus dėl Policijos komisariatui reikalingų asignavimų, pagal kompetenciją atsako už Policijos komisariato lėšų ir materialinių vertybių racionalų panaudojimą ir Tauragės aps. VPK metinio veiklos plano programų įgyvendinimą;

6.3. teisės aktų nustatyta tvarka rengia Policijos komisariato valstybės tarnautojų ir kitų darbuotojų pareigybių aprašymus, derina atostogų grafikus, teisės aktų nustatyta tvarka atlieka valstybės tarnautojų tarnybinės veiklos vertinimą, rengia pavaldžių pareigūnų vertinimo išvadas, teikia siūlymus dėl pavaldžių valstybės tarnautojų ir kitų darbuotojų skyrimo ar atleidimo iš pareigų, skatinimo, specialiųjų policijos laipsnių suteikimo, tarnybinių komandiruočių, tarnybinių ar draudžiamųjų nuobaudų skyrimo, jų panaikinimo;

6.4. pagal kompetenciją pasirašo Policijos komisariate parengtus dokumentus, organizuoja ir kontroliuoja skundų, pranešimų, prašymų nagrinėjimą, pavedimų, užduočių, vykdymą teisės aktų nustatyta tvarka;

6.5. atstovauja Policijos komisariatui pasitarimuose Tauragės aps. VPK, taip pat kitose institucijose, o Tauragės aps. VPK viršininko pavedimu atstovauja Tauragės aps. VPK ir kitose institucijose;

6.6. organizuoja ir kontroliuoja Policijos komisariatui priskirtų nusikalstamų veikų užkardymą, atskleidimą ir tyrimą, ikiteisminio tyrimo veiksmų atlikimą, kontroliuoja jų intensyvumą, užtikrina, kad pavaldūs pareigūnai atskleistų nusikalstamą veiką per kuo trumpesnį laiką, organizuoja ir kontroliuoja prokuroro nurodymų, pavedimų dėl proceso veiksmų ir sprendimų vykdymą, nustatyta tvarka atsisako pradėti ikiteisminį tyrimą, kontroliuoja, kad laiku ir kokybiškai būtų pateikiamos ataskaitos ir atliekamos kitos funkcijos bei užduotys;

6.7. organizuoja ir kontroliuoja besislapstančių nuo teisėsaugos institucijų ar teismo, dingusių be žinios asmenų paiešką, neatpažintų lavonų, nežinomų ligonių ar nežinomų vaikų asmens tapatybės nustatymą; organizuoja ir dalyvauja užtikrinant viešąją tvarką, žmonių ir eismo saugumą, vykdant specialiąsias policijos priemones ir operacijas;

6.8. teikia neatidėliotiną pagalbą asmenims, kai ji būtina dėl jų fizinio ar psichinio bejėgiškumo, taip pat asmenims, nukentėjusiems nuo nusikalstamų veikų, administracinių nusižengimų, ekstremaliųjų situacijų ar panašių veiksnių, užtikrina nusikalstamų veikų ir administracinių nusižengimų prevenciją bei tyrimą; organizuoja ir kontroliuoja administracinių nusižengimų bylų teisenos vykdymą ir pagal kompetenciją atlieka eismo automobilių keliais priežiūrą Policijos komisariato prižiūrimoje teritorijoje;

6.9. vykdo teisėtumo pažeidimų, pavaldiems pareigūnams atliekant tarnybos funkcijas, kontrolės ir prevencijos priemones; organizuoja ir vykdo prevencines priemones dėl galimų korupcijos apraiškų vadovaujamame padalinyje ir asmeniškai atsako už šių priemonių įgyvendinimą;

6.10. kontroliuoja, kad Policijos komisariate būtų laikomasi teisės aktais nustatytų dokumentų rengimo ir asmens duomenų apsaugos reikalavimų;

6.11. analizuoja kriminogeninę situaciją prižiūrimoje teritorijoje, organizuoja prevencinių priemonių įgyvendinimą;

6.12. teikia Tauragės aps. VPK viršininkui informaciją ir pasiūlymus dėl teisės aktų, reglamentuojančių policijos veiklą, tobulinimo, pasiūlymus, kaip galima gerinti Policijos komisariato veiklos efektyvumą ir rezultatyvumą;

6.13. nustatyta tvarka koordinuoja ir organizuoja Policijos komisariato bendradarbiavimą su prokuratūra, teismais, kitų teisėsaugos institucijų teritoriniais padaliniais, kitais Tauragės aps. VPK struktūriniais padaliniais;

6.14. nustatyta tvarka organizuoja Policijos komisariato bendradarbiavimą su savivaldos institucijomis, bendruomenėmis;

6.15. užtikrina policijos komunikaciją prižiūrimoje teritorijoje, atlieka atstovo žiniasklaidai ir kitas su komunikacija susijusias funkcijas;

6.16. vykdo kitus su Tauragės aps. VPK funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti policijos įstaigos strateginiai tikslai.

 

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

 

7. Policijos komisariato viršininkas tiesiogiai pavaldus Tauragės aps. VPK viršininko pavaduotojui, atsakingam už viešosios ir kriminalinės policijos veiklos organizavimą, ir atskaitingas Tauragės aps. VPK viršininkui.

 

PAPILDOMA INFORMACIJA:

Pretendentai privalo pateikti šiuos dokumentus:

1. Rašytinį prašymą leisti dalyvauti atrankoje, adresuotą Tauragės apskrities vyriausiojo policijos komisariato viršininkui.

2. Asmens tapatybę ir pilietybę bei išsilavinimą patvirtinančius dokumentus.

3. Gyvenimo aprašymą.

4. Kitus skelbime apie atranką nurodytus dokumentus, būtinus patvirtinti pretendento atitiktį pareigybės aprašyme, nustatytiems specialiesiems reikalavimams.

5. Pretendentai iš kitų vidaus reikalų įstaigų, pateikdami 1-4 punktuose nurodytus dokumentus, privalo pateikti išrašą iš tarnybos bylos apie jų tarnybos eigą.

6. Jeigu atrankoje dalyvauja atranką organizuojančios įstaigos pareigūnas, 2 ir 4 punktuose nurodytų dokumentų jis gali nepateikti, prašyme nurodydamas, kad šių dokumentų kopijos yra jo tarnybos byloje.

Pretendentų atrankos būdas: atranka vykdoma žodžiu pagal Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2016 m. sausio 11 d. įsakymu Nr. 1V-13 patvirtintas „Vidaus tarnybos sistemos pareigūnų tarnybos organizavimo taisykles“.

Pastabos:

1. Pretendentai, prieš paskiriant juos į pareigas, turės nustatyta tvarka gauti leidimą dirbti ar susipažinti su atitinkamos kategorijos (slaptumo žymos) įslaptinta informacija.

2. Pretendentai gali pateikti nurodytus dokumentus asmeniškai, siųsti registruotu paštu, elektroniniu paštu ilona.baroniene@policija.lt arba kitais telekomunikacijų įrenginiais, dokumentų originalai pateikiami atrankos dieną.

3. Dokumentai priimami 10 kalendorinių dienų, terminą pradedant skaičiuoti kitą dieną po atrankos apie laisvas statutinio valstybės tarnautojo pareigas paskelbimo Vidaus reikalų ministerijos interneto ir atitinkamos vidaus reikalų centrinės įstaigos interneto svetainėse.

4. Dokumentai priimami adresu: Policijos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos Personalo administravimo valdyba, Vitebsko g. 19, LT-11350 Vilnius.

 

 

Telefonas pasiteirauti (8 5) 271 7843, el. paštas ilona.baroniene@policija.lt